ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

دانستی های اعتکاف

وجود آدمی، همانند پاره خطی است که از دو سو، تا بی نهایت، قابل امتداد است و انسان مختار، بر سر دو راهی انتخاب، ناگریز از گزینش است.

دانستی های اعتکاف

کتاب موبایل "دانستی های اعتکاف"