دانلود سخنرانی استاد شجاعی

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 61

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 61

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 16

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 16

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 60

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 60

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 15

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 15

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 58

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 58

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 14

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 14

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 57

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 57

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 13

مباحث «شُکر» - استاد محمد شجاعی | جلسه 13

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 56

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 56