دانلود کلیپ ادعیه روزانه ماه رمضان

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 29 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 28 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 28 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 27 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 27 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 26 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 26 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 25 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 25 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 24 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 24 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 23 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 23 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 22 ماه رمضان

کلیپ دعای روز 22 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

کلیپ دعای روز 21 ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز بیستم ماه رمضان

کلیپ دعای روز بیستم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :