دختر شینا

تقریظ رهبرانقلاب

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین، مراسم ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت به همراه رونمایی از تقریظ ها