درک لیله القدر

رمضان بهترین فرصت در سال؛ شب قدر بهترین فرصت در رمضان - مقام معظم رهبری

    استاد محمدتقی فیاض بخش

    نفرت از گناه و علاقه وافر به احسان (فرصت حضور ۱۵)