دعای بعد از نماز در ماه رمضان

دعای اللهم ادخل على اهل القبور السرور

دعای اللهم ادخل على اهل القبور السرور (11 تصویر)

دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

تصویر لایه باز دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور