دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان با ترجمه

استوری دعای روز 24 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۲۴ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۴ :

دعای روز 24 ماه رمضان

دعای روز ۲۴ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

پوستر دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان/ سی ساغر سحری 24

پوستر دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۲۴