دعای روز سی ام ماه رمضان با ترجمه

استوری دعای روز 30 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۳۰ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۳۰ :

دعای روز 30 ماه رمضان

دعای روز ۳۰ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

دعای سید بن باقی در روز سی ام رمضان

پوستر دعای روز سی ام ماه رمضان, سی ساغر سحری

پوستر دعای روز سی ام ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۳۰

متن و ترجمه دعای روز سی اُم :