دیدگاهها

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آیة الله سید محمد باقر صدر

شناخت بسیاری از دانشهای انسانی به شناخت ابعاد تاریخی آن بستگی دارد و پژوهشگران بدون آشنایی با پیشینه و ساختار گذشته آن نمی توانند در باب آن دانش قضاوت کنند.