دیدگاههای شهید صدر

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آیت الله میرباقری

چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ هجدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از ط

آیة الله سید محمد باقر صدر

شناخت بسیاری از دانشهای انسانی به شناخت ابعاد تاریخی آن بستگی دارد و پژوهشگران بدون آشنایی با پیشینه و ساختار گذشته آن نمی توانند در باب آن دانش قضاوت کنند.

شهید محمد باقر صدر

سخن از اصلاح ساختار حوزه های علوم دینی سخن جدیدی نیست. اندیشه ایجاد تحول در حوزه ه از دیرزمان ذهن و فکر مصلحان و دلسوزان حوزه را به خود مشغول داشته است.