رساله های عملیه

توضیح المسائل و رساله 13 مرجع

کتاب و نرم افزار توضیح المسائل و رساله 13 مرجع

نرم افزار مجموعه رساله توضیح المسائل مراجع برای کامپیوتر

نرم افزار رساله توضیح المسائل مراجع برای کامپیوتر

رساله واستفتائات11مرجع!

توضیح

رسائل - نرم افزار جامع رساله، احکام و به روزترین استفتائات 11 مرجع عالی قدر شیعه

نوروز

عید نوروز در ایران اسلامی همراه با اعمال و سنت های پسندیده ای است که در روایات دینی مورد نهی قرار نگرفته اند بلکه در بسیاری موارد تاکید نیز شده اند.