رضایت از حق

رضا به قضای الهی - ای كاش نگفتن

ای كاش نگفتن - رضا به قضای الهی (عکس نوشته)