روز پیروزی من روز شکست دشمن

سرودهای انقلابی

صوت/ سرود بیست و دو بهمن روز پیروزی من روز شکست دشمن