ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

زندگینامه آیت الله انصاری شیرازی

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

حضرت آیت الله انصاری از اصحاب خاصِّ حکمت و از صحابه مخصوص معرفت بود، وی با بنان و بیان حکیمانهٴ خود معلم کتاب و حکمت و با سیره و سریرهٴ زاهدانهٴ خویش، عهده دار تزکیهٴ نفوس بود. حضرت آیت الله انصاری را می توان حلقه ارتباطی حکمای...

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

فیلم نگاهی به زندگی مرحوم آیت الله حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

یک بار در تبعیدگاه نایین، مقام معظّم رهبری، حضرت آیه الله خامنه ای به دیدن وی رفت و پیشانی استاد انصاری را بوسید و گفت: «شما از پیش کسوتان انقلاب هستید.»

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

زندگی ساده و ذی طلبگی او در طول سالهای بسیار تفاوت چندانی نداشته است. او نسبت به مسائل مادی بی اعتناست و هنوز در منزلی که دچار فرسودگی فراوان است زندگی می کند. سطح زندگی او گاه از سطح زندگی عموم مردم نیز پایین تر است، او از هر گونه شهرت طلبی و...