ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

سال مالی خمس

محاسبه خمس

نکات مهم برای محاسبه خمس

خمس

خمس در کتاب و سنت - خمس در آیات و روایات:

 احکام خمس - آیت الله صافی گپایگانی

مشخصات کتاب:
سرشناسه : صافی، لطف الله، 1297 -