سرودهای شهادت سردار سلیمانی

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود نفس زکیه برای شهید سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار بی دست (متن، صوت، بیکلام)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار بی نظیر (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود حاج قاسم سلیمانی (متن، صوت، بیکلام)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود ما غروب نمیکنیم (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود مثل کوه پابرجا (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سلیمان عشق (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دلها ۳ (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دلها (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دل ها (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)