سرود شهادت حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ محرم دلها/ فاطمیه مکتب حاج قاسم

نماهنگ محرم دلها/ فاطمیه مکتب حاج قاسم

*نـــمــاهـنـــگ محـــــرم دلـــــها* اثری از گروه سرود نجم الهدی شهرستان کنگان 

سرود مسافر محشر (شهید سلیمانی) (کلیپ، صوت، بیکلام، متن)

سرود مسافر محشر (شهید سلیمانی) (کلیپ، صوت، بیکلام، متن)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود نفس زکیه برای شهید سلیمانی

شهید سلیمانی , شهید سردار سلیمانی , حاج قاسم سلیمانی

سرود فراق سردار از اسماعیل ذبیحی اسرمی (کلیپ، صوت، متن)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار بی دست (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود لشکر عشق برای سردار سلیمانی (متن، صوت، بیکلام)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار بی نظیر (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود حاج قاسم سلیمانی (متن، صوت، بیکلام)

شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود ما غروب نمیکنیم (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود مثل کوه پابرجا (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)