سنت وقف

کتابچه آرامش تنهایی

 آرامش تنهایی

بیست گفتار ساده درباره قرآن و وقف قرآنی

روز وقف(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سنت وقف از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی است که انسان در نتیجه تعالیم انبیای الهی آن را از گذشته های بسیار دور تاریخ به وجود آورده و در صحنه حیات انسانی به صو