سوره های مدنی

قرآن کریم

تفاوت و فرق سوره های مکی و مدنی چیست؟