ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

سید علی آقا قاضی طباطبایی

آیت الله سید علی قاضی (ره)

ستاره بزرگ عرفان نجف آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی (قدس سره)