شاد کردن دل مومن

رمضان

ماه رمضان ماه سیر و سلوک و طی طریق الی الله محسوب می شود.