شبهای پیشاور

کتاب شبهای پیشاو

کتاب صوتی شبهای پیشاور

سلطان الواعظین شیرازی

در محضر سلطان الواعظین شیرازی/ قسمت پنجم.
موضوع: شیعیان، پیروان عبدالله بن سبا نیستند.

آیت الله سید محمد شیرازی (سلطان الواعظین )

در محضر سلطان الواعظین شیرازی/ قسمت چهارم.
موضوع: جمع بین نمازهای ظهرین و مغربین
تهیه کننده: حسین صبوری

سلطان الواعظین شیرازی

در محضر سلطان الواعظین شیرازی/ قسمت سوم.
موضوع: حسنین (علیهماالسلام) و نسل آنها از ذریه اند

سلطان الواعظین شیرازی

در محضر سلطان الواعظین شیرازی/ قسمت دوم.

موضوع: سادات از ذریه اند (دلیل دوم)

تهیه کننده: حسین صبوری

آیت الله سید محمد شیرازی (سلطان الواعظین )

در محضر سلطان الواعظین شیرازی/ قسمت اول.

موضوع: سادات از ذریه اند (دلیل اول)

تهیه کننده: حسین صبوری