شب آرزوها

لیله الرغائب

لیله الرغائب ، اعمال و فضیلت آن

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

«لیلة الرغائب» به اولین شب جمعه ماه رجب المرجب  گویند، که در میان مردم به «شب آرزوها» معروف است، البته با توجه به معنای لغوی لیلة الرغائب،

تصویر پروفایل

اولین شب جمعه ماه رجب را  لیلة الرغائب نامند. در این شب ملائك بر زمین نزول می كنند.

دعای رجبیه

یکی از اعمالی که در ماه شریف رجب، پس از هر نماز واجب، معمولا انجام می گیرد، دعای «یامن ارجوه ...» است.