شعر تصنیف سپیده

ایران ای سرای امید

متن کامل شعر تصنیف سپیده / ایران ای سرای امید