شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی

شهید حاج قاسم سلیمانی

شعرخوانی تاثیرگذار سردار سلیمانی از سروده های سید محمد مهدی شفیعی