شهادت سیدمصطفی شریعمتدار

فخرالمجتهدین

سید مصطفی موسوی مشهور به سید مصطفی خمینی فرزند سید احمد و پدر سید روح الله خمینی است.