شهید صدر در نگاه دیگران

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

سیدمحمدباقر صدر (ره)

اولین مسأله ای که شهید صدر (ره) به آن تکیه نمود، پایه ها و اساس سلوک اسلامی بود که این حقیقت، در شخصیت وی در ابعاد مختلف از جمله دعوت به سوی حرکت و رهبری و تفکر جمع گردیده بود؛ از این رو به روش دفاعی برای حفظ اسلام اکتفا ننمود و از این حالت خارج...