صلیب

ضیاءالصالحین

«صلیب سرخ» عنوان سازمان بین‌ المللی است که با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی، بر طبق