ظهور فتنه

انسان شناسی

ما در انسان شناسی و روان شناسی دو قاعده و بحث کاربردی فوق العاده مهم داریم که اولین آنها که اساس و ارکان اصلی روانشناسی و جامعه شناسی و تربیت است،

استاد پناهیان

موضوع : فتنه های آخرالزمانی
سخنران : استاد علیرضا پناهیان