علی فانی دعا

زیارت جامعه کبیره با صدای علی فانی

زیارت جامعه کبیره با صدای علی فانی با کیفیت عالی (کلیپ، صوت، متن)

کلیپ دوم دعای نور با صدای علی فانی

کلیپ دوم دعای نور با صدای علی فانی (صوت، متن و ترجمه)

دعای نور با صدای علی فانی

دعای نور با صدای علی فانی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

ذکر "یا رب العالمین" با صدای علی فانی

ذکر "یا رب العالمین" با صدای علی فانی (کلیپ و صوت)

دعای عهد با صدای علی فانی

دعای عهد با صدای علی فانی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

دعای علقمه دعای بعد از زیارت عاشورا/ علی فانی

دعای علقمه دعای بعد از زیارت عاشورا/ علی فانی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای علی فانی

دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای علی فانی (کلیپ، صوت، متن)

زیارت عاشورا با صدای علی فانی

زیارت عاشورا با صدای علی فانی (فیلم، صوت، متن)

زیارت امین الله

زیارت امین الله با صدای علی فانی (متن و ترجمه)

زیارت امین الله به صدای علی فانی به همراه متن و ترجمه زیارت

زیارت آل یاسین با صدای علی فانی

زیارت آل یاسین با صدای علی فانی (کلیپ، صوت، متن)