علی نظری منفرد

موضوع : تفكر در خلقت انسان
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : تا چه زمانی راه توبه به روی بندگان باز است؟
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع :رسا ترین پند دهنده
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : تنها راه سلامتی چیست؟
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : 4 ویژگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از نگاه قرآن کریم
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : 5 نشانه ی مومن
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : اصل و اساس دوستی چیست ؟
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : داستانی از توجه و عنایت امیرالمومنین علیه السلام به محرومین
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : عنایت امام حسین علیه السلام به شیخ جعفر شوشتری (ره)
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : اطمینان و یقین به وعده های الهی
سخنران : حجت الاسلام نظری منفرد