عمار

عمار ابن یاسر

مقام عمار در مقایسه با دیگر شیعیان