عوامل تهاجم فرهنگی

رهبر انقلاب

در فرهنگ هم مثل اقتصاد اگر تولید نداشته باشید واردات می آید جای آن را میگیرد. چه به صورت رسمی چه قاچاق.