عکس سخنان رهبر در مورد حضرت محمد

تصویر اسوه حسنه - برخورد مدبرانه و مقتدرانه با دشمن

تصویر اسوه حسنه - برخورد مدبرانه و مقتدرانه با دشمن

تصویر اسوه حسنه - گسترش علم در آغاز نهضت اسلامی

تصویر اسوه حسنه - گسترش علم در آغاز نهضت اسلامی

تصویر اسوه حسنه - غافل نشدن از عبادت و استغفار

تصویر اسوه حسنه - غافل نشدن از عبادت و استغفار

تصویر اسوه حسنه - بهترین الگو برای تمام بشریت

تصویر اسوه حسنه - بهترین الگو برای تمام بشریت

تصویر اسوه حسنه - اهتمام به عدالت در جامعه

تصویر اسوه حسنه - اهتمام به عدالت در جامعه

تصویر اسوه حسنه - استقامت در راه حق

تصویر اسوه حسنه - استقامت در راه حق

تصویر اسوه حسنه - الگوی رفتاری پیامبر اکرم

تصویر اسوه حسنه - الگوی رفتاری پیامبر اکرم

تصویر اسوه حسنه - خوش اخلاقی با مردم

تصویر اسوه حسنه - خوش اخلاقی با مردم