فضیلت شب اول شوال

نماز مستحبی بعد از نافله مغرب در شب اول شوال

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (جامع)