فیلمهای حرم امام حسین

فیلم خام حرم امام حسین علیه السلام مخصوص ساخت کلیپ و تدوین

مجموعه راش مذهبی دوم - حرم امام حسین علیه السلام مخصوص ساخت کلیپ و تدوین

فیلم خام حرم امام حسین علیه السلام

مجموعه راش مذهبی سوم - حرم امام حسین علیه السلام مخصوص کلیپ سازی و تدوین