ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

قرائت سوره مریم

تلاوت سوره حجرات

تلاوت سوره مریم آیات 30 تا 36 - استاد احمد نعینع

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره مریم  آیات 27 تا 34 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت سوره نور

سوره مریم آیات 12 الی 21 - استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت سوره فتح

سوره مریم آیات 13 الی 15 + (متن و ترجمه):

تلاوت سوره فتح

سوره مریم آیات 14 الی 18 + (متن و ترجمه):

تلاوت سوره حجرات

موضوع : تلاوت دلنشین سوره مریم

کامل یوسف البهتیمی

مجموعه قرائات شیخ کامل یوسف البهتیمی
------------------------------------------

1. قرائت سوره نمل (آیات 15 الی 43)

مرحوم علامه طباطبایی

قرائت مرحوم علامه طباطبایی
سوره مبارکه مریم
آیات 26 الی 31
---------------------------------