مال حلال مخلوط به حرام

خمس فریضه ای الهی

نرم افزار و کتاب خمس فریضه ای الهی

مال مخلوط به حرام

مال مخلوط به حرام و احکام آن در رساله مراجع :