ماه رمضان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم (صوت و متن)

تنها مسیر

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت نهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هفتم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت ششم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت پنجم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت پنجم (صوت و متن)

حجت الاسلام پناهیان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت چهارم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت سوم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت سوم (صوت و متن)

ماه مبارک رمضان

محبوبیت پروردگار در پرتو توبه - سخنرانی مکتوب ۷