متن دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

 شرح دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز بیست و سوم ماه رمضان از جواد محدثی

دعای روز 23 ماه رمضان

دعای روز ۲۳ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 23 ماه رمضان

استوری دعای روز ۲۳ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۳ :

پوستر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری 23

پوستر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان/ سی ساغر سحری ۲۳

متن و ترجمه دعای روز بیست و سوم :