متن دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

دعای اللهم الیک غدوت بحاجتی (اقبال الاعمال)

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز دوم ماه رمضان از جواد محدثی

 دعای سید بن باقی در دوم رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (بلدالامین)

دعای روز دوم ماه رمضان (زاد المعاد)

دعای روز دوم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

دعای روز دوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)