محمدعلی جولای دزفولی

مرحوم ملاقلی جولا (رضوان الله تعالی علیه)

ملاقلی جولا کیست و این معارف را از کجا اخذ نموده؟