ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

محمد بن ذکوان

دعای رجبیه

یکی از اعمالی که در ماه شریف رجب، پس از هر نماز واجب، معمولا انجام می گیرد، دعای «یامن ارجوه ...» است.