مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه

وقتی دلتنگم نمیشه برم بنی فاطمه (فیلم، صوت، متن)

سید مجید بنی فاطمه

اینجا عالم عشقه روزی همه عشقه با صدای بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه

الموت لاسرائیل الموت لامریکا از سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

حاج قاسم همه سرباز توایم از سید مجید بنی فاطمه