مداحی هر طرفی به پا شده غرش طوفانی

حاج مهدی رسولی

مداحی ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن از مهدی رسولی

مداحی ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن از مهدی رسولی