مرحوم ملا قلی جولا

مرحوم ملا قلی جولا و آیت الحق سید علی شوشتری

مرحوم ملا قلی جولا و آیت الحق سید علی شوشتری

مرحوم ملاقلی جولا (رضوان الله تعالی علیه)

ملاقلی جولا کیست و این معارف را از کجا اخذ نموده؟