ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مسجد دانشگاه

احکام اعتکاف

اعتكاف در مساجد جامع شهرها جايز است و در سايز مساجد جايز نيست.