منتظران منجی

یا سالم/ حرفهای من و خدا (8) - رمضان 1442

یا سالم/ حرفهای من و خدا (۸) - رمضان ۱۴۴۲

سلام؛ واژه ی اختصاصی سلامت باطن است! نشانِ امنیت، برای وجود دیگران ...

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 7

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۷

برای آنان که قصد محبوب کرده اند؛ کنترل لقمه، از واجبات است.

یا میسر/ حرفهای من و خدا (7) - رمضان 1442

یا میسر/ حرفهای من و خدا (۷) - رمضان ۱۴۴۲

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 6

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۶

تا هوی تازه است؛ ایمان تازه نیست، این دهان، جزقفلِ آن دروازه نیست.

یا قوی/ حرفهای من و خدا (6) - رمضان 1442

یا قوی/ حرفهای من و خدا (۶) - رمضان ۱۴۴۲

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 5

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۵

روز از بین برنده دریدگی انواع شهوت ها و غلبه شان بر روح انسان است.

یا مومن/ حرفهای من و خدا (5) - رمضان 1442

یا مومن/ حرفهای من و خدا (۵) - رمضان ۱۴۴۲

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 4

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴

یا جمیل, حرفهای من و خدا

یا جمیل/ حرفهای من و خدا (۴) - رمضان ۱۴۴۲

حالا نوبت می رسد به تو....، که تو نیز جایی از دل این دلبر را، به نام خودت سند بزنی !

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 3

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳

طفل جان از شیر شیطان باز کن                 بعد از آنش با ملک انباز کن