منتظران منجی

مادری از عرش ج 18 (آخر)/ استاد محمد شجاعی و سردار سلیمانی - فاطمیه 1400

مادری از عرش ج ۱۸ (آخر)/ استاد محمد شجاعی و سردار سلیمانی - فاطمیه ۱۴۰۰

مادری از عرش ج 17/ رهبری، استاد شجاعی و استاد پناهیان - فاطمیه 1400

مادری از عرش ج ۱۷/ رهبری، استاد شجاعی و استاد پناهیان - فاطمیه ۱۴۰۰

مهندسی فکر/ جلسه یازدهم

مهندسی فکر/ جلسه یازدهم - اثر «تلقین» در مهندسی فکر

مهندسی فکر/ جلسه دهم

مهندسی فکر / جلسه دهم - مروری بر مباحث انسان شناسی و تفکر در آنها

مادری از عرش ج 16/ استاد محمد شجاعی و حاج حسین یکتا - فاطمیه 1400

مادری از عرش ج ۱۶/ استاد محمد شجاعی و حاج حسین یکتا - فاطمیه ۱۴۰۰

مادری از عرش ج 15/ استاد محمد شجاعی و رائفی پور - فاطمیه 1400

مادری از عرش ج ۱۵/ استاد محمد شجاعی و رائفی پور - فاطمیه ۱۴۰۰

مادری از عرش ج 14/ استاد محمد شجاعی و رهبر انقلاب - فاطمیه 1400

مادری از عرش ج ۱۴/ استاد محمد شجاعی و رهبر انقلاب - فاطمیه ۱۴۰۰

مادری از عرش , استاد محمد شجاعی , فاطمیه 1400 , پناهیان

مادری از عرش ج ۱۳/ استاد محمد شجاعی و پناهیان - فاطمیه ۱۴۰۰

مهندسی فکر/ جلسه نهم

مهندسی فکر / جلسه نهم - وجود حضرت فاطمه؛ عظیمترین نعمت الهی

تفکر

مهندسی فکر / جلسه دوم - سلامت عقل در گرو تفکر پویا