ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مهارتهای علامه طباطبایی

علامه طباطبایی رحمه الله

جد علامه طباطبایی رحمه الله :

علامه طباطبایی

جدّ علامه طباطبائی(ره) از شاگردان و معاشران نزدیک شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهرالکلام) بود و نامه ها و نوشته های ایشان را می نگاشت.