ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

موقعیت زنان

ریحانه النبی

نرم افزار و کتاب ریحانه النبی

حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه

شبه جزیره عربستان جدای از اینکه دارای انسجام واقتدار حکومتی نبود، انواع جرم ها، جنایت ها، خرافات و ... در آن موج می زد.هرچند که بیان مفصل موقعیت اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی به درازا می کشد واین مطلب چیزی است که کتب معتبر تاریخی و اشیاء کشف...